Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartimis prisiimtus įsipareigojimus. Asmuo, neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs šią savo prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Netesybų tikslas – kompensuoti galimus kreditoriaus praradimus neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Jei yra nustatytos netesybos, kreditorius negali reikalauti iš skolininko ir netesybų ir faktiškai įvykdyti prievolę, išskyrus atvejus, kai skolininkas praleidžia terminą savo prievolei įvykdyti.

Netesybos yra apskaičiuojamos ta valiuta, kuri buvo nurodoma vykdant prievolę arba ta valiuta, kuria pasireiškia padaryti nuostoliai.

Jeigu netesybos yra neprotingai didelės, taip pat jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės, teismas gali šias netesybas sumažinti. Teismo teisė mažinti netesybas kyla tik nustačius vieną arba abi šias sąlygas. Aplinkybė, ar netesybos yra neprotingai didelės, turi būti vertinama atsižvelgiant į kiekvienos individualios bylos aplinkybes. Priklausomai nuo faktinės situacijos, tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos. Bet kuriuo atveju, ši teismo teisė nėra absoliuti, kadangi ją riboja tiek abiejų šalių valia sudarytas susitarimas, tiek draudimas mažinti netesybas iki tokios ribos, kai jos taptų mažesnės už nuostolių sumą.

Svarbu pažymėti, kad asmuo, pasitelkęs savo prievolės įvykdymui kitus trečiuosius asmenis, vis tiek pats atsako kitai šaliai, jei prievolė yra neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta dėl šių trečiųjų asmenų kaltės.