Kiekvienas asmuo, manantis, kad jo teisės buvo pažeistos, turi teisę kreiptis į teismą dėl jam padarytos žalos atlyginimo. Be to, kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (tiek veikimu, tiek neveikimu) nepadarytų žalos kitiems asmenims. Jei vis dėlto dėl tam tikrų asmens veiksmų atsirado žala kitam asmeniui, šis asmuo turi teisę kreiptis dėl žalos atlyginimo.

Pirmas veiksmas, kuris turi/gali būti atliekamas, siekiant patirtų nuostolių atlyginimo, tai pretenzijos pateikimas. Pretenzija yra pateikiama skolininkui ir ja gali būti prašoma tiek pačios prievolės įvykdymo, tiek reikalaujama atlyginti patirtus nuostolius. Pretenzija dažniausiai yra rašoma laisva forma ir įteikiama skolininkui asmeniškai arba el. ryšio priemonėmis. Joje turi būti aiškiai išdėstomos susidariusios aplinkybės bei pateiktas reikalavimas.

Jei skolininkas, gavęs pretenziją vis tiek nevykdo savo prisiimtų įsipareigojimų, antras žingsnis, kurio turėtų imtis asmuo – kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Jei byla teisme yra keliama dėl piniginio reikalavimo, atsirandančio iš sutarties, delikto, darbo santykių, išlaikymo priteisimo ir kt., galima teismui teikti pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo. Svarbu pažymėti, kad tam tikrais atvejais šio pareiškimo teikti nėra leidžiama, pavyzdžiui, jei skolininko gyvenamoji ir darbo vieta nėra žinomos, jei skolininkas gyvena užsienyje ir kitais įstatymo nustatytais atvejais. Taipogi, net jei teismo įsakymo išdavimo procesas yra galimas, pasitaiko atvejų, kuomet teismai nėra linkę taip paprastai išduoti teismo įsakymų, o, siekiant visapusiškai nustatyti visas bylai reikšmingas aplinkybes ir maksimaliai užtikrinti abiejų šalių interesus, teismas nurodo, jog byla turėtų būti nagrinėjama bendrosios teisenos tvarka (pateikiant ieškinį). Bendra tvarka, ieškinys yra pateikiamas to miesto teismui, kur gyvena skolininkas (kur yra jo buveinė). Ieškinyje turi būti argumentuotai ir pagrįstai pateikiamos žalos atsiradimo aplinkybės, pateikti visi su tuo susiję įrodymai.